Novinky

Podpořili nás:

Podpořili nás:

http://www.icsas.cz/

Krbové dřevo vyčištěné od volných třísek, kůry a nečistot.

Krbové dřevo vyčištěné od volných třísek, kůry a nečistot.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Restaurace a Hotel Obora

Restaurace a Hotel Obora je po renovaci a výměně managementu otevřen po předchozí rezervaci.

PRODEJ BRIKET

PRODEJ BRIKET

Více informací najdete zde.

Informace

Zápis v obbchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405

Datum zápisu :      20. září 2004

Obchodní firma:     Kinský dal Borgo, a.s.

Sídlo:                     Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Identifikační číslo:  274 61 602

 

Představenstvo akciové společnosti

Kinský dal Borgo, a.s.,

se sídlem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ 503 51

IČ: 274 61 602

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405

(dále jen „společnost“)

 

 

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 16. dubna 2019 od 10 hodin v sídle notářské kanceláře Mgr. Markéty Káninské, notářky, na adrese Plaská 623/5, Malá Strana, 150 00 Praha-Smíchov

 

 

Pořad jednání:

 

  1.           zahájení valné hromady;
  2.           volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
  3.            přijetí a provedení změn ve Stanovách společnosti spočívající ve změně předmětu podnikání;
  4.          závěr.

 

Návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 2) pořadu jednání

Návrh usnesení

Jako předsedající valné hromady bude zvolena Mgr. Renata Brychtová, nar. nar. 04. prosince 1988, bytem Milín, Sportovní 197, 262 31. Mgr. Renata Brychtová bude plnit v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „zákon“) a Stanovami společnosti i další funkce související s průběhem valné hromady.

 

Zdůvodnění

Návrh na obsazení funkcionářů valné hromady vychází z požadavků zákona a Stanov společnosti. Navrhovanou osobu považuje představenstvo za vhodného kandidáta na uvedenou funkci.

 

K bodu 3) pořadu jednání

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje přijetí a provedení změny ve Stanovách společnosti spočívající ve změně předmětu podnikání, a to následovně:

Do Stanov společnosti se doplňuje:

Obor živnosti volné: pronájem a půjčování věcí movitých,

Předmět podnikání: nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva.

 

Ze Stanov společnosti se vymazává:

Předmět podnikání: výroba elektřiny

 

Ve Stanovách společnosti se upravuje předmět podnikání „zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách“ na:

Předmět podnikání: hospodaření v lesích

 

Zdůvodnění

Představenstvo předkládá nové znění stanov společnosti z důvodu přizpůsobení stanov předmětu podnikání společnosti. Nové úplné znění stanov společnosti, které jsou předkládány, je akcionáři v souladu s ust. § 408 odst. 2 ZOK k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stánkách společnosti do dne konání valné hromady včetně a dále na internetových stránkách společnosti.

 

 

 

 

Giovanni Kinský dal Borgo

 

Dr. Pio Kinský dal Borgo

 

předseda představenstva

 

místopředseda představenstva

       

 

 

 

Příloha č. 1 – Návrh úplného znění stanov společnosti k 16. 04. 2019