Novinky

Podpořili nás:

Podpořili nás:

http://www.icsas.cz/

Krbové dřevo vyčištěné od volných třísek, kůry a nečistot.

Krbové dřevo vyčištěné od volných třísek, kůry a nečistot.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Restaurace a Hotel Obora

Restaurace a Hotel Obora je po renovaci a výměně managementu otevřen po předchozí rezervaci.

PRODEJ BRIKET

PRODEJ BRIKET

Více informací najdete zde.

Informace

Zápis v obbchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405

Datum zápisu :      20. září 2004

Obchodní firma:     Kinský dal Borgo, a.s.

Sídlo:                     Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Identifikační číslo:  274 61 602

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Kinský dal Borgo, a.s.,
se sídlem Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ 503 51
IČ: 274 61 602
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405
(dále jen „společnost“)


svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,
která se bude konat dne 24. května 2019 od 10 hodin v sídle společnosti na adrese Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5, PSČ: 50351

Pořad jednání :
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva) k 31.12.2018
4. Zpráva o řádné účetní závěrce  a zprávy o vztazích  k 31. 12. 2018
5. Návrh představenstva  na úhradu ztráty z hospodaření
6. Zpráva dozorčí rady (DR) o kontrolní činnosti DR a o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a k  návrhu na úhradu ztráty z hospodaření 
7. Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření
9. Změna smlouvy o výkonu funkce členů představenstva   
10.  Závěr

Návrhy usnesení valné hromady:
K bodu 2) pořadu jednání
Návrh usnesení
Jako předsedající valné hromady bude zvolen Giovanni Kinský dal Borgo,  nar. 12. 6.  1949, bytem, Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.  Pan Giovanni Kinský dal Borgo bude plnit v souladu se zákonem a Stanovami společnosti předsedu VH.

Zdůvodnění
Návrh na obsazení funkcionářů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Navrhovanou osobu považuje představenstvo za vhodného kandidáta na uvedenou funkci.

 


K bodům  3) až  10  pořadu jednání
Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva), zprávu o řádné účetní závěrce  a zprávu o vztazích, návrh představenstva na úhradu ztráty z hospodaření, zprávu dozorčí rady a návrh na úhradu ztráty z hospodaření za r. 2018. Rovněž valná hromada schvaluje dodatek smlouvy o výkonu funkce členů představenstva dle předloženého návrhu.  

Zdůvodnění
Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu v souladu s § 403 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a  předkládá řádnou účetní závěrku v souladu s § 436  odst. 1 „ZOK“ a výroční zprávu v souladu s § 436 odst. 2 „ZOK“.  Rovněž v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. i) Stanov společnosti schvaluje změnu odměňování členů představenstva.  Výše uvedené dokumenty, včetně zpráv auditora jsou k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady včetně

V Chlumci nad Cidlinou dne 23. dubna 2019


_______________________                                                          ________________________
Giovanni Kinský dal Borgo                                                                   Dr. Pio Kinský dal Borgo
předseda představenstva                                                                 místopředseda představenstva


Přílohy.
1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti (výroční zpráva)
2. Zpráva o řádné účetní závěrce a zpráva o vztazích 
3. Návrh představenstva na úhradu ztráty z hospodaření
4. Zpráva dozorčí rady (DR) o kontrolní činnosti DR a o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty z hospodaření
5. Zpráva auditora k roční účetní závěrce a vyjádření auditora k výroční zprávě (bude dodána)
6. Dodatek  ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti.